Dodatek Węglowy

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Uzyskanie dodatku uwarunkowane jest posiadaniem wpisu lub zgłoszeniem źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ,1561i 1576).

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie w godzinach jego pracy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska Wzór wniosku o dodatek  będzie wkrótce opublikowany  w rozporządzeniu  o czym będziemy informować.

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.,

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a sam zainteresowany otrzyma stosowną informację o przyznaniu dodatku.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz.1692).