Deklaracja dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wykonanej zgodnie z listą kontrolną badania dostępności cyfrowej oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą przycisków klawiaturowych Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter).

Dostępne udogodnienia

 • zmiana rozmiaru czcionki,
 • podkreślenie odnośników (linki),
 • zarządzanie plikami cookies,
 • mapę strony,
 • wyszukiwarkę pełno tekstową,
 • odpowiednio dobrany krój czcionki – bardziej przyjazny dla czytelnika,
 • odpowiednia interlinia,
 • właściwy kontrast między tłem, a tekstem,
 • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków
 • strona jest w pełni responsywna,

Serwis jest zgodny ze standardami W3C.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki. Strona zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić czytelność i wysoki kontrast.

Treści niedostępne

Wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt.

Wyłączenia

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.

E-mail: gops@blizanow.ug.gov.pl

Telefon: 62 7511033

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się pod adresem: 62-814 Blizanów Drugi 5A.