Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.

Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie

62-814 Blizanów Drugi 5A

Tel. 62 7511033

Przedmiot naboru

 • Stanowisko: asystent rodziny
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę od m-ca  maja 2024r

I. Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodzinnego.
 • Osoba musi posiadać:

a). wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie , praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

5. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie  jest jej zawieszona ani ograniczona.

6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenia.

II.  Wymagania dodatkowe

– prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem,

– wysoka kultura osobista

– umiejętności pracy w zespole,

– otwartość na potrzeby  innych,

–  zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

– równowaga emocjonalna

– znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

– wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,

– komunikatywność, uczciwość , dokładność , samodzielność , odpowiedzialność ,

– odporność na sytuacje stresowe,

– znajomość  w szczególności przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy – Kodeks  postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmowi, ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prawa pracy , prawa rodzinnego

III. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
 • konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 •  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 •  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 •  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno – pomocową , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

IV. Warunki pracy:

 • określenie stanowiska – asystent rodziny;
 • przewidywany okres zatrudnienia – od dnia zawarcia umowy na okres próbny (z możliwością kontynuowania umowy);wykonywanie pracy na terenie gminy Blizanów  w zależności  potrzeb np. popołudniami,  soboty w niedzielę.-w  zadaniowym systemie pracy

V.  Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

VI.  Oferty kandydatów powinny zawierać (wymagane dokumenty):

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko asystenta rodzinnego (list motywacyjny).
 • Aktualne CV.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie i przebieg zatrudnienia.
 • Kopię innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia).
 • Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 • Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • Oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz na przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów . Oświadczam, że zostałam/em poinformowana, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także, że podanie przeze mnie dane osobowe są dobrowolne.

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie – Blizanów Drugi 5A lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie Blizanów Drugi 5A 62-814 Blizanów z dopiskiem „Kandydat na stanowisko asystenta rodzinnego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie w terminie do 22.04. 2024 roku  r. do godz. 15:00.

tel. kontaktowy 62 75 11 33, 604397377

e- mail gops@blizanow.ug.gov.pl

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  powiadomieni  telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia asystenta rodziny będzie ogłoszona na stronie internetowej Gminy  Blizanów   oraz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

Blizanów Drugi, dnia  02.04.2024 r.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

Lidia Juszczak

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA
dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą w Blizanowie Drugim 5A, 62-814 Blizanów, tel. 62 7511033, e-mail: gops.blizanow@wp.pl
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inbase.pl lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania:

1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt.3.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Okres przechowywania danych
 • w zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 1 miesiąc od momentu zatrudnienia wybranego kandydata.
 • w zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie wskazanym w pkt 5.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

3.Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

4. W toku prowadzonego przez nas procesu rekrutacji gromadzimy dane osobowe naszych kandydatów do pracy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio .

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8.Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.