Dodatek gazowy – refundacja podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, iż dnia 21 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa wprowadza m.in. nowe świadczenie w formie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Realizacją ww. świadczeń będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Refundacja będzie przyznawana w kwocie odpowiadającej wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.) albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przyznanie refundacji podatku VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla:

  • osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski można składać:

  • za pomocą platformy EPUAP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku należy załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą Blizanów Drugi 5A 62-814 Blizanów
  • Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku
  • dowód uiszczenia zapłaty za ww. fakturę.

Do pobrania

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT